Algemene voorwaarden

De consument heeft het recht aan De Vlaming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

Ondernemingsgegevens:

De Vlaming 
Blektestraat 62
9308 Hofstade (Aalst) 

Ondernemingsnummer: 1005.744.795
Btw-nummer: BTW BE 1005.744.795


E-post: info@devlaming.be
Telefoon: 0497 31 93 86


Artikel 1: Algemene bepalingen

De Vlaming webwinkel, Blektestraat 62, 9308 Hofstade (Aalst) biedt haar klanten de mogelijkheid om haar producten online aan te kopen.
Onderhavige algemene voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op alle artikelen uit het assortiment met uitzondering van personaliseerbare producten en op elke aankoop die de klant plaatst bij De Vlaming.

De klant aanvaardt dat deze Voorwaarden, als enige van toepassing zullen zijn, met uitsluiting van zijn eigen algemene of specifieke (aankoop)voorwaarden, ook als deze zouden bedingen dat zij als enige van toepassing zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen. Indien vervoers-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto is decoratief bedoeld en kan elementen artikelen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

De artikelen zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik.

Ondanks het feit dat de webwinkel met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, of materiële fouten bevat, of niet up-to-date is.
Wanneer u specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij u vooraf contact op te nemen met onze klantendienst (zie artikel 11).

De Vlaming is wat de juistheid, actualiteit, of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Vlaming is in geen geval aansprakelijk in geval van materiële fouten of (digitale) zet- of drukfouten.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door De Vlaming.


De Vlaming is gerechtigd om - zonder opgave van redenen - bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

Artikel 4: Online aankopen

De klant heeft de mogelijkheid om de artikelen uit het assortiment van De Vlaming online aan te kopen.

De aankoop komt tot stand op het moment dat de klant een bevestigingsmail ontvangt van De Vlaming. De artikelen worden thuis bij de klant geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leverdatum.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • via kredietkaart
 • via bankkaart
 • via PayPal
 • via iDeal
 • via Sofort
 • via KBC/CBC
 • via Belfius
 • via Apple Pay

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant, de exclusieve eigendom van De Vlaming. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de klant vanaf de levering. De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van [...] te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 6: Klachten

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet onmiddellijk worden gemeld, op straffe van verval van elk recht.

Artikel 7: Garantie

a. Wettelijke garantie (enkel voor consumenten) krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Elk artikel is onderworpen aan de wettelijke garantie vanaf de datum van aankoop door (desgevallend levering aan) de eerste eigenaar.
Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

b. Algemeen: om een beroep te doen op de garantie, moet de klant het aankoopbewijs kunnen voorleggen.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant vooraf contact op te nemen met de klantendienst waarna de klant een retourformulier ontvangt.

Elk gebrek dient binnen 1 maand na vaststelling ervan te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, abnormaal of incorrect gebruik.

Zij is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur, of slijtageartikelen.
Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 8: Verzakingstermijn

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen: De consument heeft het recht aan De Vlaming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.
Klanten die van het verzakingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst en de goederen binnen de 20 dagen vanaf de levering van de goederen terugbezorgen aan De Vlaming, Blektestraat 62, 9308 Hofstade (Aalst).
Enkel artikelen die zich in de originele en onbeschadigde verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:
 • gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen
 • artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd
 • artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt
 • artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden
 • artikelen die speciaal voor de klant zijn besteld
 • gepersonaliseerde artikelen.


Artikel 9: Privacy

Wij verwijzen u inzake uw privacy graag door naar onze privacyverklaring.

Artikel 10: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien onverschillig welke bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door De Vlaming om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 11: De Vlaming klantendienst

Onze klantendienst is bereikbaar via e-mail op info@devlaming.be, via post op: De Vlaming, Blektestraat 62, 9308 Hofstade (Aalst), via WhatsApp of telefonisch via 0497 31 93 86.

De Vlaming is een webwinkel in bijberoep van de eigenaar. Onze klantendienst is het best bereikbaar via e-mail of via WhatsApp. Telefoons worden zo snel mogelijk beantwoord. 

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van De Vlaming. In geval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige voorwaarden.

De Vlaming kan deze voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de klant van deze nieuwe voorwaarden.

Artikel 13: Bewijs

De klant aanvaardt dat elektronische communicaties en backups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 14: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken te Gent bevoegd.